Renditingimused - Silen rent

Choose your region & language. Please note that Silen Rent is only available in certain regions.

United Kingdom | English

chevron icon

Renditingimused

 • 1. Space’i kirjeldus
 • 1.1 Space`i kirjeldus on toodud veebilehel silenrent.com.
 • 1.3Space ei pea olema uus, kuid peab olema heas seisukorras ja sihtotstarbepäraselt kasutatav.
 • 2. Space’i transport ja paigaldus
 • 2.1 Space’i transpordi ja paigalduse korraldab Silen.
 • 2.2 Rentnik kohustub transporditud Space`i vastu võtma ning võimaldama Silenile Space`ile paigaldamiseks juurdepääsu.
 • 2.3 Rentnik kohustub Space’i vastuvõtmisel Space’i üle vaatama.
 • 3. Tasud ja maksmise tingimused
 • 3.1 Rentnik tasub Silenile järgnevaid tasusid: ühekordse ettemaksu ja regulaarseid rendimakseid summades, mis on toodud Sileni hinnakirjas veebilehel silenrent.com.
 • 3.2 Enne lepingu sõlmimist tasub Rentnik Silenile ühekordse ettemakse Sileni väljastatud arve alusel summas, mis vastab 3 kuu rendimaksele, paigalduse kulule ja erivärvi lahendusele.
 • 3.3 Rentnik tasub Hinnakirja kohaseid rendimakseid hiljemalt rendimakse perioodile eelneva kuu 20-ndaks kuupäevaks. Arve maksetähtaeg 7 päeva. Viivis 0,06% viivitatult summalt kalendripäevas.
 • 3.4 Sileni poolt väljastatud arve maksetähtaeg on 7 (seitse) päeva. Viiviseks 0,06% viivitatult summalt päevas.
 • 3.5 Silenil on õigus Hinnakirja muuta, teavitades Rentnikku Hinnakirja muutusest vähemalt 30 päeva ette. Uue Hinnakirjaga mittenõustumisel on Rentnikul õigus Leping korraliselt üles öelda.
 • 4. Space’i omand, riisiko, kasutus, hooldus
 • 4.1 Omand. Space’i omand kuulub Silenile.
 • 4.2 Riisiko. Space’i kahjustumise ja hävimise riisiko läheb Space`i üleandmisel üle Rentnikule kuni Space’i tagastamiseni. Lepingu kestel Space’i kahjustumise või hävimise korral kohustub Rentnik hüvitama Silenile kahju tegelikus kahju summas, mis ei ole väiksem kui 300 eurot.
 • 4.3 Kindlustamiskohustus. Rentnik kohustub tagama, et ruum, kus Space Lepingu kestel asub, on kindlustatud vähemalt tule, vee ja vandalismi vastu.
 • 4.4 Kasutamine. Space`i kasutamise juhis on toodud Veebilehel. Rentnik kohustub manuaaliga tutvuma ning tagama ja kontrollima, et Space’i kasutatakse manuaal kohaselt ja sihtotstarbepäraselt.
 • 4.5 Keelud. Rentnik kohustub tagama, et Space’i kokkulepitud asukohta ei muudeta ilma Poolte kirjaliku kokkuleppeta ja, et Space’i ei arvata Rentniku vara hulka ega Space’ile ei kohaldata Rentniku rendileandja pandiõigust. Selleks teavitab Rentnik Space`i asukoha rendileandjat Sileni omandist Space`i osas.
 • 4.6 Hooldus ja ülevaatus. Silen teostab Space’i hoolduse ja ülevaatuse vähemalt 1 kord aastas, Sileni poolt eelnevalt teada antud ajal. Silen kõrvaldab ülevaatuse käigus leitud Space`i vead. Juhul kui vea on põhjustanud mittesihtotstarbepärane kasutamine tasub vea kõrvaldamisega seotud kulu Rentnik Sileni arve alusel.
 • 5. Rendiperioodi lõppemine
 • 5.1 Rendiperiood lõpeb: (1) lepingu tähtaja saabumisel; või (2) Space`i väljaostmisel; või (3) Lepingu korralisel ülesütlemisel; või (4) Lepingu erakorralisel ülesütlemisel.
 • 5.2 Lepingu lõppemine tähtaja saabumisel: Kui Leping on sõlmitud tähtajalisena, siis Leping lõpeb tähtaja saabumisel (Lepingu punkt 1.6).
 • 5.3 Lepingu lõppemine Space`i väljaostmisel: Leping lõpeb kui Rentnik ostab Space`i välja (Lepingu punkt 6).
 • 5.4 Lepingu lõppemine korralisel ülesütlemisel: Poolel on õigus Leping korraliselt üles öelda teatades Lepingu lõpetamise soovist teisele Poolele vähemalt 30 päeva ette.
 • 5.5 Lepingu lõppemine erakorralisel ülesütlemisel: Silenil on õigus Leping erakorraliselt ja koheselt üles öelda, kui (1) Rentnikul on Lepingu alusel võlgnevus, mis on kestnud enam kui 14 kalendripäeva; või kui (2) Silen lõpetab Space renditeenuse pakkumise.
 • 6. Space’i väljaostmine
 • 6.1 Rentnikul on õigus Space välja osta Poolte vahel kokku lepitud hinnaga. Käesoleva Lepingu alusel tasutud makseid ei loeta Space`i müügihinna osaks.
 • 6.2 Space`i väljaostmisel müüb Silen Space`i Rentnikule sellises seisukorras nagu Space on ja Pooled loevad, et Rentnikul on head teadmised Space seisukorrast kuna Space on olnud Rentniku kasutuses.
  Space`i väljaostmisel sõlmivad Pooled Space`i müügilepingu.
 • 7. Space’i tagastamine
 • 7.1 Lepingu lõppedes kohustub Rentnik Space’i Silenile tagastama, v.a kui Rentnik ostab Space`i Silenilt välja.
 • 7.2 Silen korraldab Space’i tagastamisel Space’i vastuvõtmise ja transpordi hiljemalt 30 päeva jooksul Lepingu lõppemisest.
 • 7.3 Space’i tagastamise kohta allkirjastavad Pooled tagastamise akti.