Algemene voorwaarden - Silen Rent

Choose your region & language. Please note that Silen Rent is only available in certain regions.

United Kingdom | English

chevron icon

Algemene voorwaarden

1. Beschrijving van de Space
1.1 De beschrijving van de Space is te vinden op de website silenrent.com.
1.3 De Space hoeft niet per definitie nieuw te zijn, maar moet wel in een goede staat verkeren en kunnen worden gebruikt voor de beoogde doeleinden.

2. Transport en installatie van de Space
2.1 Het transport en de installatie van de Space wordt geregeld door Silen.
2.2 De huurder verbindt zich ertoe de getransporteerde Space in ontvangst te nemen enSilen toegang te geven om de Space te installeren.
2.3 De huurder verbindt zich ertoe de Space bij ontvangst te inspecteren.
3. Vergoedingen en betalingsvoorwaarden
3.1 De huurder betaalt Silen de volgende vergoedingen: een eenmalige betaling vooraf en regelmatige huurbetalingen ter hoogte van de bedragen die in de prijslijst van Silen op www.silenrent.com staan vermeld.
3.2 Voor sluiting van de overeenkomst betaalt de huurder Silen een eenmalig voorschot op basis van de factuur van Silen over een bedrag dat overeenkomt met 3 maanden huur, de installatiekosten en de speciale kleur waarvoor is gekozen.
3.3 De huurder betaalt de volgens de prijslijst verschuldigde huur uiterlijk op de 20e dag van de maand die voorafgaat aan de huurperiode. Betalingstermijn factuur 7 dagen. De boete voor te late betaling bedraagt 0,06% van het te laat betaalde bedrag per kalenderdag.
3.4 De betalingstermijn voor de door Silen uitgegeven factuur is 7 (zeven) dagen. Voor te late betalingen wordt 0,06% van het vertraagde bedrag per dag in rekening gebracht.
3.5 Silen heeft het recht om de prijslijst aan te passen en moet in dat geval de huurder 30 dagen voor de wijziging van de prijslijst daarvan op de hoogte stellen. Als de huurder het niet eens is met de nieuwe prijslijst, dan mag de huurder de overeenkomst opzeggen.

4. Eigendom, risico, gebruik, onderhoud van de Space
4.1 Eigendom. De Space is eigendom van Silen.
4.2 Risico. Het risico van beschadiging en vernieling van de Space gaat bij overdracht van de Space over op de huurder totdat de Space wordt geretourneerd. In geval van beschadiging of vernieling van de Space tijdens de looptijd van de overeenkomst, verbindt de huurder zich ertoe Silen de daadwerkelijk geleden schade – die ten minste 300 euro bedraagt – te vergoeden.
4.3 Verzekeringsplicht De huurder zorgt ervoor dat de ruimte waarin de Space zich gedurende de looptijd van de overeenkomst bevindt ten minste beveiligd is tegen brand, water en vandalisme.
4.4 Aanwijzingen voor het gebruik van de Space zijn te vinden op de website. De huurder verbindt zich ertoe zichzelf vertrouwd te maken met de handleiding en waarborgt en ziet erop toe dat de Space in overeenstemming met de handleiding en voor de beoogde doeleinden wordt gebruikt.
4.5 Verboden. De huurder verbindt zich ertoe te waarborgen dat de overeengekomen locatie van de Space niet wordt gewijzigd zonder dat de partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen en dat de Space niet behoort tot het eigendom van de huurder en de ruimte niet onderworpen is aan het pandrecht van de verhuurder. Daarom brengt de huurder de verhuurder van de locatie van de Space ervan op de hoogte dat de Space eigendom is van Silen.
4.6 Onderhoud en inspectie De Space wordt door Silen ten minste eens per jaar onderhouden en geïnspecteerd en wel op een door Silen vooraf aangekondigd tijdstip. Silen verhelpt fouten van de Space die tijdens de inspectie worden ontdekt. Als de fout is veroorzaakt door onjuist gebruik, draagt de huurder de kosten voor het verhelpen van de fout op basis van de factuur van Silen.

5. Einde van de huurperiode
5.1 De huurperiode eindigt: (1) na het verstrijken van de contractperiode; of (2) bij overname van de Space; of (3) bij behoorlijke beëindiging van de overeenkomst; of (4) bij buitengewone beëindiging van de overeenkomst.
5.2 Beëindiging van de overeenkomst na het verstrijken van de looptijd: Als de overeenkomst voor een bepaalde tijd is gesloten, eindigt de overeenkomst bij het verstrijken van de overeengekomen looptijd (bepaling 1.6 van de overeenkomst).
5.3 Beëindiging van de overeenkomst bij overname van de Space: De overeenkomst eindigt als de huurder de Space overneemt (bepaling 6 van de overeenkomst).
5.4 Beëindiging van de overeenkomst door formele opzegging: Elke partij heeft het recht de overeenkomst formeel te beëindigen door de andere partij ten minste 30 dagen vooraf te informeren over de wens om de overeenkomst te beëindigen.
5.5 Beëindiging van de overeenkomst door buitengewone opzegging: Silen heeft het recht de overeenkomst op buitengewone wijze en met onmiddellijke ingang op te zeggen als (1) de huurder achterstallige betalingen heeft op grond van de overeenkomst die al langer dan 14 kalenderdagen aanhouden; of als (2) Silen de Space-verhuurservice niet langer aanbiedt.

6. Overname van de Space
6.1 De huurder is gerechtigd de Space tegen een tussen partijen overeengekomen prijs over te nemen. Betalingen die op basis van deze overeenkomst worden verricht, worden niet beschouwd als onderdeel van de verkoopprijs van de Space.
6.2 Bij overname van de Space verkoopt Silen de Space aan de huurder in de staat waarin de Space verkeert en gaan de partijen ervan uit dat de huurder goed op de hoogte is van de staat waarin de Space verkeert, aangezien de Space is gebruikt door de huurder.
Bij overname van de Space ondertekenen de partijen een koopovereenkomst voor de Space.

7. Retourneren van de Space
7.1 De huurder verbindt zich ertoe de Space bij afloop van de overeenkomst terug te geven aan Silen, tenzij de huurder de Space overneemt van Silen.
7.2 Als de Space wordt geretourneerd, regelt Silen dat de Space uiterlijk 30 dagen na het einde van de overeenkomst wordt opgehaald en afgevoerd.
7.3 De partijen ondertekenen de retourakte voor de retournering van de Space.